Sjuksköterskans preventionsåtgärder vid självmordsrisk

 • Maria Jonasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Idag är det 1500 personer som varje år tar sitt liv i Sverige, vilket är 28 personer varje vecka. Det är lika många som i en vanlig skolklass. Preventionsåtgärder finns och används, men då många av dem som tar sina liv tidigare varit i kontakt med vården, kan slutsatsen dras att preventionerna måste vara ofullständiga.

  Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals preventionsåtgärder i vården av personer med självmordsrisk.

  Studien utfördes som en litteraturstudie, där vetenskapligt material samlades in från olika databaser. Materialet som framkom fokuserade på sjuksköterskans preventiva åtgärder för dem som vill ta sitt liv.

  Under analysen av materialet framträdde det fem olika kategorier. Att utöka kunskapen, identifiering av riskfaktorer, ett terapeutiskt förhållande, utbildning för allmänheten och anhörigas funktion. Ett flertal av artiklarna visade att sjuksköterskorna kände att det fanns en kunskapsbrist. De visade även att mer av sjuksköterskans resurser bör läggas på att utbilda allmänheten i självmordspreventioner och att det fanns behov av att relationen mellan sjuksköterskan och patienten var god. Mycket av forskningen visade sig behandla alla med självmordsrisk som en homogen grupp utan ett nödvändigt individperspektiv. 

  Tilldelningsdatum2013-mars-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Anita Bengtsson-Tops (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • självmord
  • risk
  • prevention
  • sjuksköterska
  • omvårdnad

  Citera det här

  '