Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i livets slutskede inom slutenvården
: En litteraturöversikt

  • Hamda Ahmed
  • Christine Njuguna

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Cirka 90,000 människor dör i Sverige varje år, varav majoriteten visat sig varit i behov av palliativ vård i olika former och utsträckning. Vård i livets slutskede är en vård som erbjuds patienter i syfte att minska lidande och främja högsta möjliga livskvalitet under den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har en central roll inom palliativ vård. Förutom konventionella sjuksköterskeuppgifter såsom att observera patientens symptom, genomföra behandlingsplaner samt observera behandlingseffekter, ska sjuksköterskan även vara ett känslomässigt stöd för både patient och närstående. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i livets slutskede inom slutenvården. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 11 kvalitativa originalartiklar framsökta i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna analyserades med Fribergs (2017) tre-stegs analysmetod. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och fem underkategorier. Huvudkategorierna var sjuksköterskans emotionella upplevelser och sjuksköterskans upplevelser av utmaningar i arbetet. Slutsats: Förståelse för hur sjuksköterskan upplever mötet med patienten är viktigt för att kunna förebygga ohälsa och sårbarhet hos sjuksköterskan vilket samtidigt kan leda till organisatoriska förbättringar.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Marina Sjöberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • upplevelse
  • palliativ vård
  • slutenvården
  • vård i livets slutskede

Citera det här

'