Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård
: En litteraturstudie

 • Kristina Lindqvist
 • Lena Sternmo

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjukvården står inför ett framtida scenario med allt fler äldre personer med ett eller flera sjukdomstillstånd vilket ställer krav på effektivitet och säkerhet i vårdkedjan. I samhället pågår sedan ett decennium en omställning till en mer personcentrerad vård där individen sätts i fokus. Sjuksköterskan i hemsjukvården möter patienten i hemmet, vilket är den mest naturliga miljön för personcentrerad vård. Inom hemsjukvården finns flera utmaningar, till exempel geografisk distans till både patient och omsorgspersonal samt ett fragmenterat kommunikationsflöde vilket ställer frågan kring hur sjuksköterskor upplever personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård Metod: En litteraturstudie genomfördes vilken grundade sig på 10 kvalitativa artiklar sökta ifrån omvårdnadsinriktade databaser. HKR:s granskningsmall användes i granskningen och analysen skedde i enlighet med Fribergs femstegsmodell. Resultat: Sjuksköterskans upplevelser av personcentrerad vård i kommunal hemsjukvård återges i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Mötet med patienten: relationer präglade av vänskap, respekt och erkännande, kontinuitetens betydelse. Sammanhangets betydelse: samverkan och kommunikation, livserfarenhetens betydelse, självkännedomens betydelse. Förutsättningar som påverkar: ledarskap, kunskap och utbildning. Diskussion: Metoden diskuteras enligt Shentons fyra trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från resultatet diskuteras utifrån McCormack och McCance teoretiska ramverk för personcentrerad vård, kontinuitetens betydelse, samverkan och kommunikation samt ledarskap.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Aregger Lundh (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • personcentrerad vård
 • personcentrerad omvårdnad
 • hemsjukvård
 • kommunal hemsjukvård
 • upplevelse
 • sjuksköterska

Citera det här

'