Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med cancersjukdom vid livets slutskede

  • Felice Kolancali
  • Eleonor Gustavsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Cancer är en folksjukdom som kan drabba alla människor. När en människa drabbas av cancer påverkas hela individen både kroppsligt men även psykosocialt och existentiellt. När sjukdomen är obotlig, befinner sig patienten i ett palliativt skede. Sjuksköterskans roll övergår till att lindra patientens lidande och öka livskvaliteten hos patient och närstående vid livets slutskede. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med cancersjukdom vid livets slutskede. Metod: En allmän litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt, baserad på tio artiklar. Inklusionskriterierna var kvalitativa artiklar, skrivna på engelska, utgick från sjuksköterskans perspektiv och var publicerade mellan 2010 och 2020. Andra inklusionskriterier var peer-reviewed samt att artiklarna skulle vara tillgängliga via databaserna. Resultat: Tre huvudkategorier och fem underkategorier identifierades. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde kommunikationen med patienterna som en utmaning. Det framkom att familj och närstående sågs som en resurs till de palliativa patienterna men det var också viktigt att uppmärksamma de som en grupp med behov av stort stöd. Sjuksköterskorna upplevde mötet med patienterna som meningsfullt och givande samtidigt som det var utmanande för arbetslivserfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde tunga känslor och tankar i mötet med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde brist på stöd, kunskap och resurser från organisationen. Diskussion: Huvudfynd som diskuteras är: sjuksköterskorna anser att kommunikationen med patienterna är en utmaning, sjuksköterskorna upplever meningsfullhet att vårda patienter med cancersjukdom vid livets slutskede samt sjuksköterskorna behöver mer utbildning och stöd från organisationen och samhället.

Tilldelningsdatum2020-aug.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Ahlgren (Handledare), Jörgen Greve (Handledare) & Annelie Orrung-Wallin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • cancersjuka
  • palliativ vård
  • vård vid livets slutskede

Citera det här

'