Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom akutsjukvården
: En allmän litteraturstudie

  • Cecilia Viberg
  • Katharina Schmidt

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområde är att leda omvårdnaden av patienten. Trots att det ibland krävs hastiga beslut inom akutsjukvården, får man inte bortse från att samtliga ställningstaganden behöver vara motiverade och tas med förståelse för den individuella patientens situation. Vald teoretisk referensram är Personcentrerad vård, som den beskrivs av McCormack och McCance.

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom akutsjukvården.

Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig i 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna som hittades granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) analysmodell i fem steg.

Resultat: I analysen av artiklarna framkom två kategorier: Resurser (interna och externa) och Emotionell påfrestning. Dessa två övergripande områden kunde delas in i sex underkategorier: En miljö som inte är anpassad till demens, Brist på kunskap och utbildning, Anhöriga som resurs, Tidsbrist och personalbrist, Känsla av sviktande kommunikation, Stress och oro.

Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, dessa var: En miljö som inte är anpassad till demens, Tidsbrist och personalbrist, Brist på kunskap och utbildning. Dessa diskuteras utifrån Personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2017). De diskuteras även utifrån ett etiskt samt samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • demens
  • akutsjukvård

Citera det här

'