Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda personer vid livets slut i hemmet
: En litteraturstudie

  • Susan Larsson
  • Lina Lindahl

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Att ge vård vid livets slut i hemmet omfattar ett helhetsperspektiv för att främja välbefinnande och minska lidande. Under vårdprocessen försämras personen successivt både kroppsligt och mentalt. I takt med försämringen påverkas personens identitet och blir beroende av andra. Närstående är en del av vårdandet och kommer att ha en betydande roll i processen. Förändringarna hämmar personens autonomi och ett behov av stöd finns för att bevara värdighet till sista andetaget. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda personer vid livets slut i hemmet. Metod: En allmänlitteraturstudie baserad på 11 kvalitativa artiklar från två omvårdnadsrelaterade databaser och granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) femstegsanalysmodell. Resultat: Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda vid livets slut i hemmet grundade sig i två huvudteman och fyra underteman. Huvudteman belyser sjuksköterskors erfarenheter av att balansera rollen och ansvaret och om stödet och kunskapen. Diskussion: Metoddiskussionen diskuteras enligt de fyra trovärdighetsbegreppen. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd: Att vara delaktig i vårdprocessen, Att hantera arbetsdagen utifrån färdigheter och Att förstå sin roll i sammanhanget. Dessa fynd diskuteras utifrån Halldórsdóttírs (1996) omvårdnadsteori ”Caring and uncaring encounters”. De diskuterade och relaterades även till pliktetik, samhällsperspektiv och hållbar utveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJeanette Johansson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • Erfarenhet
  • Vård i livets slut
  • Hemsjukvård
  • Kvalitativa studier

Citera det här

'