Sjuksköterskors erfarenhet av hjärt-lungräddning på sjukhus

  • Carolin Rosenqvist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Var sjätte timma räddas en person till livet med HLR. Hjärtstopp är en akut livshotande händelse som kräver en snabb behandling för att den drabbade personen ska överleva och utan eller med så få funktionsnedsättningar som möjligt. För att det akuta arbetet ska fungera optimalt så fordras det att sjukvården har en väl etablerad organisation för att omhänderta personer som drabbas av hjärt-stopp. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av hjärt-lungräddning på sjukhus. Metod: En allmän litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt. Studien baseras på nio vetenskapliga artiklar varav sju kvalitativa och två kvantitativa studier. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av HKRs granskningsmallar och analysprocessen utfördes med inspiration av Fribergs femstegs modell. Inklusionskriterier var: publicering tidigast 2018, peer-reviewed och på engelska språket. Exklusionskriterier var studier med personer under 18 år. Resultat: Resultatet beskriver hur olika faktorer kan agera katalysator eller broms på sjuksköterskans deltagande i HLR situation. Sjuksköterskans erfarenhet visar att hens roll är komplex och omfattande. Olika faktorers inverkan på HLR situationen är svåra att skilja åt utan påverkar varandra och nödvändiga för ökade förutsättningar att arbetet ska utföras tryggt och utan kaos. Resultatet visar hur struktur, kompetens och samverkan främjar arbetet i HLR situation. Det framkommer att emotioner och moraliska dilemman uppstår och kan bromsa arbetet och att avlastande samtal efteråt främjar bearbetning av HLR situation. Diskussion: Sjuksköterskans arbetet i HLR situation bromsas utan struktur. Utbildning för att få kompetens och samverka med andra är av vikt vid hjärtstopp. Emotioner och moraliska dilemman uppstår och avlastande samtal är nödvändiga för att hantera HLR situation. Bättre följsamhet till existerande riktlinjer samt mer forskning om sjuksköterskans behov att hantera sin funktion behövs.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bjerström (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • hjärt-lungräddning
  • hjärtstillestånd
  • sjuksköterska
  • erfarenhet
  • sjukhus

Citera det här

'