Sjuksköterskors erfarenhet av triage på akutmottagning
: En litteraturöversikt

 • Simon Lund

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Personcentrerad vård förespråkas av både professionella och statliga organisationer. På akutmottagningar sker bedömningar av prioritet, så kallat triage, där sjuksköterskan i mötet med patienten gör en bedömning av patientens sjukdomstillstånd. Akutmottagningarna har de senaste 20 åren haft en stadig ökning av sökande med ökad arbetsbelastning som följd.
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att triagera på akutmottagning.
Metod: En litteraturöversikt med analys av åtta artiklar, varav sju artiklar var kvalitativa och en var mixed metod. Sökningar gjordes i PubMed samt Cinahl Complete.
Resultat: Resultatet består av tre huvudkategorier; Erfarenhet av triagesystem, Erfarenhet av ledningen samt Erfarenhet av möten med patienten. Under Erfarenhet av triagesystem finns underkategorin Krävande att triagera. Under Erfarenhet av ledningen finns underkategorierna Betydelsefullt men svårt att få stöd från ledningen och Bristande stöd får konsekvenser. Under Erfarenhet av möten med patienten finns underkategorierna Verbala och fysiska kränkningar och Glädje och medkänsla.
Diskussion: Metoden diskuteras utifrån tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet våld mot sjuksköterskan, erfarenhet för att kunna triagera och triage fatigue diskuteras utifrån personcentrerad vård samt etiska perspektiv och konsekvenser.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jönsson (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • akutmottagning
 • kvalitativ studie
 • litteraturöversikt
 • personcentrerad vård
 • sjuksköterska
 • triage
 • erfarenhet

Citera det här

'