Sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med COVID-19
: En allmän litteraturstudie

  • Ann Dahlqvist
  • Anna-Stina Högström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I januari 2022 hade mer än 296 miljoner människor i världen blivit smittade av COVID-19 enligt WHO. Detta har medfört en stor belastning på sjukvården. Sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden kring patienten. För att kunna utveckla omvårdnaden i en pågående pandemi är det viktigt att få kunskap om vilka erfarenheter sjuksköterskor har fått av att vårda patienter med COVID-19. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vid vård av COVID-19-patienter på sjukhus. Metod: en allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som bestod av både kvalitativa (n=12) och kvantitativa (n=1) studier och publicerade under tiden juli-21 till september -21. Sökningar har skett i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Framtagna studier har analyserats med hjälp av Fribergs tre-stegs modell och blev kvalitetsgranskade med hjälp av granskningsmallar från Högskolan Kristianstad. Resultat: Sjuksköterskor var rädda för att bli smittade eller smitta sin familj, blev socialt isolerade och stigmatiserade. Sjuksköterskor hade stora svårigheter och negativa erfarenheter av att jobba i skyddsutrustning. Sjuksköterskor upplevde varierat stöd från arbetsledning och teamarbete mellan sjuksköterskor stärktes. Diskussion: I resultatdiskussion diskuteras tre utvalda resultat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, samhällsperspektiv och vilka skyldigheter arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. Diskussion sker också runt sjuksköterskans etiska, professionella arbetsutövning och kring den personcentrerade omvårdnadsmodellen av McCormack och McCance. Behov finns av bättre kris- och pandemiplaner, lager av skyddsutrustning, bättre organisation för att ta fram information och snabbutbilda sjuksköterskor i infektionsvård och bättre är stöd till sjuksköterskor.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • erfarenhet
  • COVID-19 och sjukhus

Citera det här

'