Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning
: En allmän litteraturstudie

  • Frida Engdahl
  • Jennifer Sjöholm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stress är en kroppslig reaktion orsakad av flera processer när ett potentiellt hot uppfattas. En form av stress är arbetsrelaterad stress, som bland annat förekommer på akutmottagningar. Stressen kan leda till en bristande patientsäkerhet och försämrad förmåga att lösa problem, vilket i sin tur kan hindra sjuksköterskor från att kunna hjälpa patienter i ett tidigt skede. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artikelsökningar gjordes i tre olika databaser där artiklar valdes ut till granskning. De resultat som svarade på syftet analyserades enligt Fribergs (2022b) femstegsmodell. Resultat: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier; Akutmottagningens stressorer, Stressens effekter och Sjuksköterskors stresshantering. Följt av åtta underkategorier; För mycket sjusköterskeuppgifter att hinna med på för lite tid, Brist på resurser ökar arbetsbelastningen, Att möta oväntade eller traumatiska händelser, Påverkan på sjuksköterskors förmåga att upprätthålla en god vårdkvalité, Påverkan på sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa, Påverkan på sjuksköterskors familjeliv, Behovet av att ta en paus och prata om stressen och Olika val av livsstil för att orka med stressen. Diskussion: Kvalitén bedömdes med hjälp av Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Följande fynd diskuterades; Sjuksköterskor har erfarenhet av att stressen påverkar kvalitén på den vård som ges, För mycket arbetsuppgifter och för högt patientflöde orsakar stress hos sjuksköterskor, Sjuksköterskor upplever att bristande resurser orsakar arbetsrelaterad stress.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Engström (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • akutmottagning
  • arbetsrelaterad stress
  • erfarenheter
  • sjuksköterska

Citera det här

'