Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra patienters postoperativa smärta inom slutenvården
: En litteraturstudie

  • Ida Westerlin
  • Madeleine Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Adekvat postoperativ smärtlindring ingår i mänskliga rättigheter och fullgod smärtlindring ger förutsättning till minskad komplikationsrisk. I Sverige genomförs i snitt 800 000 operationer årligen, vilket innebär att sjuksköterskor hanterar många patienter med postoperativ smärta. Hur kan sjuksköterskans erfarenheter användas för att minska risken för onödigt lidande för patienten? Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra patienters postoperativa smärta inom slutenvården. Metod: Litteraturstudien utgår från 10 kvalitativa artiklar. Artikelsökningarna har gjorts genom databaser inriktade på omvårdnad och medicin. Artiklarna granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. För analys användes Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenhet är att postoperativ smärtbedömning och lindring är beroende av sjuksköterskans kunskap, trygghet i yrkesrollen och förmåga att skapa en relation till patienten. Även områdena tillräcklig tid för yrkesutövningen och tydliga riktlinjer för hur bedömning bör ske är viktiga för att uppnå adekvat postoperativ smärtlindring. Diskussion: Metoddiskussion fördes med Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Till resultatdiskussionen valde författarna ut fem centrala fynd som sedan diskuterades utifrån Travelbees (1971) omvårdnadsteori samt ur ett samhälls- och etiskt perspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • erfarenheter
  • postoperativ smärta
  • smärtbedömning
  • smärthantering

Citera det här

'