Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som genomgått operation på grund av bröstcancer
: En litteraturstudie

  • Hamideh Fallah
  • Lina Karim

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige och internationellt. Vid behandling har sjuksköterskan en framträdande roll och ett adekvat bemötande kan leda till att de drabbade kvinnorna finner strategier som underlättar hanteringen av deras sjukdom och livssituation. Enligt McCormack och McCance (2017) kan en personcentrerad modell i sammanhanget fungera som en vägledning för sjuksköterskor vid bemötande gentemot kvinnor med bröstcancer. Syftet: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med bröstcancer vid postoperativ fas. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Till analysen användes Fribergs femstegsmodell och artiklarna granskades med HKRs granskningsmall. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med bröstcancer vid postoperativ fas sammanfattades i två huvudteman: Faktorer som underlättar bemötande och Faktorer som försvårar bemötande. Dessa huvudtema följs av sju subtema. Diskussion: Metoddiskussion argumenterades utifrån de kvalitativa trovärdighetsbegreppen: Tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussion diskuterades tre fynd vilka var: vikten av kunskap och utbildning, behov av information, kommunikation och tillgänglighet samt tidsbrist och personalbrist. Fynden diskuteras utifrån ett etiskt och ett samhällsperspektiv samt vikten av personcentrerad vård. Slutsats: Faktorer som berör bemötande kan förbättras genom att sjuksköterskan arbetar utifrån personcentrerad vård som fokuserar på individens behov.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Larsson (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • erfarenhet
  • bröstcancer
  • kvalitativ studie
  • postoperativ behandling

Citera det här

'