Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia nervosa inom slutenvården
: En litteraturstudie

  • Ebba Borggren
  • Olivia in ’t Zandt

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykiatrisk sjukdom som innefattar en störd kroppsuppfattning som drabbar 1,2 procent kvinnor och 0,29 procent män i Sverige. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia nervosa inom slutenvården. Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl Complete och PsycInfo. Artiklarna granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Fribergs fyrstegsmodell användes vid analysen. Resultat: Erfarenheterna av att bemöta personer med anorexia nervosa resulterade i följande tre teman: auktoritet och bemötande, bemöta personen och inte sjukdomen, skapa förtroende och en tillitsfull relation. Diskussion: Shentons trovärdighetsbegrepp användes i metoddiskussionen för att bedöma denna litteraturstudies kvalité. Fynden som lyfts i resultatdiskussionen är följande: sjuksköterskan om att upprätta en auktoritär roll, sjuksköterskan om att separera personen från sjukdomen, och sjuksköterskans individuella bemötande. Fynden diskuterades utifrån bland annat etiska synvinklar, samhällsperspektiv och omvårdnadsteorier. Slutsats: Litteraturstudien har visat att sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med anorexia nervosa är att det behövs en tydlig ledarroll, samt att sjuksköterskor bör kunna arbeta personcentrerat genom att göra skillnad på personen och sjukdomen.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Ann-Christine Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • anorexia nervosa
  • sjuksköterska
  • bemötande
  • erfarenhet
  • slutenvården

Citera det här

'