Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter på en strokeavdelning
: Kvalitativ litteraturstudie

  • Klara Rohlin
  • Shuayb Sahid

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stroke är en vanlig förekommande sjukdom i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25000–30000 människor. Stroke innefattar både hjärninfarkt och hjärnblödning. På en strokeavdelning arbetar det multidisciplinära teamet tillsammans där sjuksköterskan fyller en funktion för att främja patientens återhämtning. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter på en strokeavdelning. Metod: En allmän litteraturstudie som baserats på tolv kvalitativa artiklar. Artikelsökningar har gjorts i databaser inom omvårdnad, Chinal Complete och Pubmed. Artiklarna har granskats enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och analyserats enligt Friberg (2022) 4 stegs analysmodell. Resultat: Efter analys av artiklarna framkom två huvudkategorier: Sjuksköterskans känsla av att finnas där för patienten och Sjuksköterskans känsla av att möta problem i omvårdnaden. Dessa övergripande områden delades in två underkategorier vardera: Rollen som sjuksköterska i strokevården är komplex, Kompetensens betydelse, Känslan av att tiden inte räcker till och Samarbetets betydelse. Diskussion: Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp diskuterades utifrån studiens metod. I resultatdiskussionen lyftes följande tre fynd: Kompetensens betydelse, Känslan av att tiden inte räcker till och Samarbetets betydelse. Dessa diskuterades utifrån McCormack och McCance (2006) ramverk för personcentrerad vård.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAngelica Simonsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • stroke
  • sjuksköterska
  • omvårdnad
  • erfarenheter

Citera det här

'