Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation
: En litteraturstudie

 • Gabriella Folkunger
 • Cathrine Tilly

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som förekommer frekvent i hela världen. Våldets konsekvenser påverkar kvinnors liv negativt, både på kort och lång sikt. Symtomen kan visa sig fysiskt, psykiskt eller genom social utsatthet. Sjuksköterskor har en avgörande roll i möten med kvinnor utsatta för våld i nära relation genom möjlighet till att kunna uppmärksamma tecken på våld kunna bidra till fortsatt vård, hjälp och vägledning. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 12 kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Analysen skedde med Fribergs femstegsmodell och artiklarna kvalitetsgranskades med HKRs granskningsmall. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation sammanfattades i två huvudkategorier: Erfarenheter av det goda mötet och Erfarenheter av faktorer som försvårar mötet. Dessa kategorier följs av sju underkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån fyra trovärdighetsbegrepp; Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. Resultatdiskussionen argumenterades utifrån tre huvudfynd vilka var; kunskapsbrist, oklara riktlinjer och att sjuksköterskan inte ställer frågan med hänsyn taget till familjeangelägenhetsaspekten. De tre fynden diskuteras utifrån samhällsperspektiv med förslag på modeller, etiska aspekter och vikten av personcentrerad omvårdnad.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Fransson (Handledare) & Helena Larsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Våld i nära relation
 • Sjuksköterskor
 • Möte
 • Erfarenheter
 • Kvinnomisshandel
 • Kvalitativ studie
 • Litteraturstudie

Citera det här

'