Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med läkemedels- och narkotikaberoende
: En systematisk litteraturstudie

  • Richard Chronquist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Genom en förändring av beroendevården har ett större ansvar lagts påsjuksköterskeprofessionen att sköta exempelvis förskrivning av vissa typer avläkemedel och att sköta screening av riskpatienter. Förekommer det barriärer somförsvårar sjuksköterskors yrkesutövning och vilka erfarenheter har sjuksköterskorav att möta patienter med olika typer av beroende. Syfte: Syftet med studien varatt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med läkemedel- ochnarkotikaberoende. Metod: Studien har genomförts som en systematisklitteraturstudie med en integrativ ansats. Resultat: Studien visar att det finns ettstigma bland yrkesverksamma sjuksköterskor avseende möten med patienter medberoendeproblematik. Rädslor och oro påverkar sjuksköterskors attitydergentemot patientgruppen. Sjuksköterskor har svårigheter att bibehålla ettprofessionellt förhållningssätt främst kopplat till deras egna erfarenheter ochvärderingar. Generella kunskapsluckor kring beroende finns inom professionensom bland annat påverkar val av behandling. Slutsats: Den samlade bilden av deerfarenheter som presenterats visar att professionen uppfattar beroendevård somkomplex. Utifrån de erfarenheter som sjuksköterskor har kring att möta patientermed beroendeproblematik har en rad problem identifierats. Sjuksköterskor kännersig osäkra på grund av otillräcklig utbildning samtidigt som de har svårigheter atthålla sig professionella baserat på sina egna erfarenheter och värderingar. Detfinns också faktorer som ligger utanför sjuksköterskornas kontroll som brister irutiner och otillräckliga resurser.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Rask (Handledare) & Pernilla Garmy (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • erfarenheter
  • värderingar
  • kunskap
  • beroendeproblematik

Citera det här

'