Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom och BPSD på särskilt boende
: En allmän litteraturstudie

  • Bahaa Hamdan
  • Emma Brorsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Det är en utmaning för sjuksköterskor att arbeta med personer som har en diagnostiserad demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, är de symtom som personer med demens lider av. Vårdpersonalens uppgift är lindra dessa symtom genom att arbeta så personcentrerat som möjligt. Personcentrerad vård innebär att vårdpersonal har förståelse för sjukdomen och dess förlopp och att bemötandet består i att värna om personens integritet och vilja. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom och BPSD-symtom på särskilt boende. Metod: Studien är utformad som en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar ligger som en grund. Högskolan Kristianstads granskningsmall används vid granskning av artiklarnas kvalitet. Trestegsmodellen av Friberg (2012) används vid analys av artiklarna. Resultat: Resultaten är uppdelade i två huvudkategorier. Första huvudkategorin är sjuksköterskors erfarenhet av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Under denna kategori finns två underkategorier, Farmakologisk behandling som åtgärd samt hur BPSD-symtom påverkar arbetsmiljö. Andra huvudkategorin är sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med icke-farmakologisk behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Under denna kategori bildades två underkategorier, vikten av personcentrerad vård samt kompetens, erfarenhet och utbildning som beskrivs som en betydelsefull del i vårdande.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Demens
  • Sjuksköterska
  • Erfarenhet
  • Boende
  • Omvårdnad

Citera det här

'