Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom
: en kvalitativ litteraturöversikt

  • Annika Filipowicz
  • Rebecca Gjukaj

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Demens beskrivs som en försämring av kognitiva funktioner som orsakas av skador i hjärnan. Demens är en progressiv sjukdom som delas in i tre stadier beroende på symtom och hur långt framgången sjukdomen är. Det finns särskilda boenden för personer med demens där personer har möjlighet att få omvårdnad, stöd samt en bättre tillvaro. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens kan det öka förståelsen och kunskapen hos sjuksköterskor samt ge en inblick i hur personer med demens ska vårdas. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt boende. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes baserat på nio kvalitativa artiklar som söktes fram i tre olika databaser. Till artikelgranskningen användes HKR:s granskningsmall och därefter gjordes analysprocessen utifrån Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskors ansvar i vårdandet och Hinder i vårdandet. Den första huvudkategorin innehöll fyra underkategorier: Personcentrerat förhållningssätt, Bibehålla funktioner, Dokumentation och bedömning samt Riskbedömningar och säkerhetsåtgärder. Den andra huvudkategorin bestod av tre underkategorier: Utmaningar med läkemedel och beteenden, Kommunikationssvårigheter samt Tidsbrist. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp. Resultatet diskuterades utifrån tre fynd: Bevara funktioner, Kommunikationsförmåga samt Vikten av tid. Dessa tre fynd diskuterades utifrån McCormack & McCances (2016) modell för personcentrering. Några av fynden diskuterades även utifrån etiska begrepp, närhetsetik, samhällsperspektiv samt de globala målen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • erfarenheter
  • demens
  • demenssjukdom
  • särskilt boende

Citera det här

'