Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med obesitas
: En allmän litteraturöversikt

  • Johanna Svensson
  • Natalie Jara Chaomar

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans profession är omvårdnad och utgår från vetenskapligt kunskapsområde och ett patientnära arbete. En förutsättning för att kunna erbjuda god omvårdnad är kunskap inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och hållbar utveckling. Obesitas är ett växande folkhälsoproblem och orsakas när kaloriintaget överstiger kaloriförbränningen. Svårigheter med mobilisering och personlig hygien kan förekomma i omvårdnadsarbetet av personer med obesitas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med obesitas. Metod: Metoden som används är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. De inkluderade artiklarna har sökts fram i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Resultat: Resultatet kommer från nio vetenskapliga artiklar som alla beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med obesitas. Huvudkategorierna beskriver en annorlunda arbetsmiljö samt kommunikation och bemötande. Resultatet har fem subkategorier: En ökad arbetsbelastning, ett komplext vårdbehov, rädslor för arbetsskada, sjuksköterskors olika attityder och att värna om relationen. Diskussion: Litteraturöversiktens trovärdighet har bedömts utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Styrkor och svagheter med metoden har diskuterats. I resultatdiskussionen har tre huvudfynd diskuterats dessa var: vilka komplexa vårdbehov sjuksköterskor utmanas av, relationen mellan sjuksköterskan och personen med obesitas och sjuksköterskors erfarenheter av kollegors negativa attityder mot personer med obesitas. Bubers interaktionsteori, Husserls livsvärld och etiska principer har diskuterats.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • obesitas
  • erfarenheter
  • omvårdnad
  • vuxna

Citera det här

'