Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med svår cancersjukdom
: En allmän litteraturstudie

  • Andréas Fuchs
  • David Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som gör att celler delar sig okontrollerat i kroppen. Svår cancersjukdom innebär att sjukdomen troligen inte kan bromsas eller botas med hjälp av behandling. Patienter med svår cancersjukdom kräver god kommunikation och empati i sin omvårdnad. Sjuksköterskans uppgift är att bidra till patientens välmående samt utföra diverse behandlingar, ge läkemedel, sköta uppföljningar och utföra kliniska bedömningar av patienten. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med svår cancersjukdom. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som har baserats på nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklarna granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall. Analysprocessen skedde med hjälp av Larsson och Holmströms (2017) femstegsmodell. Sökningen gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Resultat: Litteraturstudien visade att sjuksköterskor som vårdar personer med svår cancersjukdom ofta tycker arbetet är givande trots det lidande det medför. Det förekom utmaningar i arbetsmiljön och de upplevde att de saknade kunskap för den patientkategori de vårdar. De upplevde även att det var känslomässigt utmanande att kommunicera med sina patienter. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Två huvudfynd diskuteras i resultatdiskussionen utifrån Antonovskys känsla av sammanhang (1991). Dessa var att sjuksköterskorna upplever att arbetet är givande och meningsfullt trots emotionell påfrestning och att sjuksköterskorna hade gynnats av en gemensam gruppreflektion i slutet av arbetspass.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • cancer
  • erfarenheter
  • svår cancersjukdom
  • omvårdnad

Citera det här

'