Sjuksköterskors erfarenheter av barn med ADHD
: Inom sjukvården

 • Elin Davidsson
 • Jenny Hänninen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Inom vården möter man patienter med olika diagnoser dagligen, varav en av diagnoserna är attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), vilket är en vanlig diagnos bland barn. ADHD kännetecknas med impulsivitet och hyperaktivitet och dessa barn kämpar med det dagliga livet. Därav kommer sjuksköterskans profession in med sina fyra ansvarområden tillsammans med de sex olika kärnkompetenserna. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta barn med ADHD inom sjukvården. Metod: Designen är en litteraturstudie baserat på 7 kvalitativa artiklar och 2 kvantitativa artiklar. Insamling av data och artiklar har skett via databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna var publicerade mellan 2011–2021 och skulle vara engelskspråkiga. Under granskningen användes HKR:s granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultat: Summeringen av resultatet utgjorde två huvudkategorier, ”sjuksköterskans roll” och ”resurser inom omvårdnad”. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades de kvalitativa begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuterades fynden: informationshantering, bristen på kunskap om ADHD relaterad till omvårdnad och personcentrerad vård. Slutsats: Årlig uppdatering och information om ADHD hos barn bör ges till alla sjuksköterskor. Det fanns inte nog med tid och inte tillräcklig kompetens att kunna ta hand om barnen med ADHD i mötet i vården. Kontinuerlig utbildning om ADHD bör ges till all vårdpersonal årligen.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Carlström (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • ADHD
 • barn
 • kommunikation
 • psykisk sjukdom
 • psykisk ohälsa
 • sjuksköterska

Citera det här

'