Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmiljö
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Ellinor Nilsson
  • Nadin Rabih

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Efterfrågan på att få leva sin sista tid i livet i sitt eget hem har ökat.
Därav har palliativ hemsjukvård växt sig större. Hemmet blir en arbetsplats för
många vårdprofessioner, inte minst för sjuksköterskeprofessionen. För att främja
personcentrerad omvårdnad och god palliativ vård i livets slut i hemmiljö bör
sjuksköterskan arbeta efter de fyra hörnstenarna som består av teamarbete,
kommunikation, närståendestöd och symtomlindring. Syftet: Syftet var att
beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede i
hemmiljö. Metod: Litteraturstudien byggdes upp genom åtta kvalitativa artiklar
från de två olika databaserna, Cinahl Complete och PubMed. Databaserna har
inriktning på omvårdnad, medicin och hälsovetenskap. De kvalitativa artiklarna
granskades enligt HKR:s granskningsmall och analyserades genom Fribergs
trestegsanalys. Resultat: Resultatet utmynnande i två huvudkategorier: Att möta
personen bakom sjukdomen och Utmaningar för sjuksköterskan inom den
palliativa hemsjukvården med sex följande underkategorier. Diskussion: I
diskussionen användes Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp.
Resultatdiskussionen diskuteras utefter resultatets två huvudfynd som var
huvudkategorierna. Slutsats: Sjuksköterskorna som arbetade inom avancerad
hemsjukvård bar med sig erfarenheter kring relationen med patienten och
patientens anhöriga. Relationen var viktig för att skapa god vård vid livets slut.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAngelica Simonsson (Handledare) & Petra Lilja Hagell (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • erfarenheter
  • vård vid livets slutskede/palliativ vård
  • hemsjukvård

Citera det här

'