Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad till äldre som bor på särskilda boenden
: en litteraturöversikt

  • Emma Elmström
  • Minnea Janver Lundin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Äldre personer som bor på särskilt boende behöver vara med i en gemenskap, få sina dagliga aktiviteter tillgodosedda samt få lindring av symtom och problem. Sjuksköterskor ansvarar för att den äldre får en god omvårdnad genom att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. I sjuksköterskors kärnkompetens ingår att utföra personcentrerad vård med syfte att öka individers välbefinnande samt att skapa en känsla av delaktighet och autonomi. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedriva personcentrerad omvårdnad till äldre personer vid särskilda boenden. Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt baserad på artiklar med en kvalitativ studiedesign. De vetenskapliga artiklarna söktes fram via Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs analysprocess. Resultat: Resultatet består av tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenhet är att Organisationen har betydelse för personcentrerad omvårdnad, vikten av att upprätthålla en personcentrerad omvårdnad och att personcentrerad omvårdnad inverkar på arbetstillfredsställelsen. Diskussion: Metoden i föreliggande studie diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras vikten av utbildning i personcentrerad omvårdnad, relationernas betydelse för personcentrerad omvårdnad, personcentreringens betydelse för vårdkvaliteten samt hur personcentrerad omvårdnad kan stärka sjuksköterskors känsla av ett meningsfullt arbete. För att personcentrering ska kunna implementeras inom särskilda boenden för äldre och bli en naturlig del i omvårdnaden krävs utbildning och ytterligare forskning inom området.

Tilldelningsdatum2020-apr.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenheter
  • sjuksköterskor
  • personcentrerad omvårdnad
  • särskilt boende

Citera det här

'