Sjuksköterskors erfarenheter av stress inom slutenvård
: en litteraturstudie

 • Evelina Hakulinen
 • Zuzana Bosakova

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stress är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen grundar sig bland annat i hur verksamheten är utformad. På en organisatorisk nivå förekommer brister gällande riktlinjer, frånvaro av personal och patientsäkerhet. Stressen kan även påverka sjuksköterskan på ett individuellt plan gällande vad som är etiskt och moraliskt rätt i mötet med patienten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stress vid omvårdnadsarbete inom slutenvård. Metod: En litteraturstudie där tio kvalitativa vetenskapliga artiklar har använts. Artiklarna har granskats utifrån HKR’s granskningsmall. Artiklarna har analyserats enligt Fribergs analysmodell. Resultat: Resultatet bygger på sju fynd som generellt visade på att stress var vanligt förekommande i sjuksköterskans yrkesutövning. Dessa fynd var: Stress vid känsloladdade möten, Att ständigt utsättas för nya utmaningar i relation till odefinierat ansvarsområde, Att utsättas för brister i verksamheten, Stress inom arbetslaget, Hög arbetsbelastning, Erfarenheter av konsekvenser vid stress, Erfarenheter av att hantera stress. Bristerna låg till stor del på organisatorisk nivå. Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån vad som händer ifall stressen fortgår samt vad som kan göras för att motverka den. Sjuksköterskors erfarenheter av stress grundar sig på organisatoriska problem.

Tilldelningsdatum2020-aug.-26
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • litteraturstudie
 • sjuksköterska
 • erfarenheter
 • stress
 • omvårdnad
 • slutenvård

Citera det här

'