Sjuksköterskors hantering av arbetsrelaterad stress

 • Petra Karlsson
 • Isabell Winberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: På många arbetsplatser världen över erfar sjuksköterskor stress ochupplever sin yrkesroll som psykiskt påfrestande samt att den genererar litenegenkontroll. Av den orsaken behöver sjuksköterskor vara uppdaterade samt hakunskap om olika coping-strategier som kan användas för att hantera denarbetsrelaterade stressen då hen riskerar att drabbas av såväl fysisk- som psykisk ohälsa.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka coping-strategiersjuksköterskor använder för att hantera arbetsrelaterad stress. Metod: Litteraturstudienbaserades på totalt 16 vetenskapliga artiklar varav fyra var av kvalitativ art och 12 avkvantitativ art. Artiklarna granskades och analyserades utifrån en summativinnehållsanalys. Resultat: Resultatet sammanställdes till fyra huvudkategorier;Problemfokuserad-, Emotionsfokuserad-, Omdefinierande-, samt Undvikande coping.Huvudkategorierna innehåller subkategorier med tillhörande coping-strategiersjuksköterskor använt sig av vid hantering av arbetsrelaterad stress. Slutsats: Copingstrategiervisade sig sammantaget variera och en del kunde anses som mer lämpliga änandra sett utifrån Antonovskys teori om Känsla av sammanhang.

  Tilldelningsdatum2013-mars-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Rask (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)
  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • coping
  • hantera
  • arbetsrelaterad stress

  Citera det här

  '