Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för att förebygga PVK- releterade komplikationer - En litteraturstudie

 • Thomas Oredsson
 • Viktoria Holst

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en allmän och rutinmässig åtgärd inom hälso- och sjukvården för att kunna lindra, bota och behandla genom att tillföra infusioner, läkemedel eller för att hålla en fri venväg. PVK består av ett främmande material som i kontakt med blod kan leda till att komplikationer som tromboflebiter bildas. Vid minsta tecken på rodnad, ömhet, svullnad, tromboflebit eller extravasation ska PVK avlägsnas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva de senaste forskningsrönen kring sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att undvika PVK-relaterade komplikationer. Metod: Studien är en litteraturstudie där resultatet baserats på kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Resultatet påvisar brister i sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder gällande hygienrutiner, val av kanylstorlek, PVK inneliggande tid samt dokumentationen av PVK. Om sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer efterföljs i större utsträckning än vad som förekommer, minskar risken betydligt för komplikationer. Ställen som armveck, nedre extremiteter bör undvikas vid inläggandet av PVK på grund av ökad risk för komplikationer. Slutsats: Resultatet visar tydligt på att det inte bara räcker med forskning inom området PVK för att förhindra att komplikationer uppstår. Det krävs även att sjuksköterskors följsamhet till riktlinjerna avsevärt förbättras för att forskningen ska få genomslagskraft.

  Abstract in English:

  Background: Peripheral intravenous catheter (PIC) is a general and routine measure in health care in order to alleviate, cure and treatment by providing infusions, medicines or for holding an open line to the vein. PIC consists of a foreign material in contact with the blood can lead to complications such as thromboflebitis formed. At the least sign of redness, tenderness, swelling, thromboflebitis or extravasation should PIC removed. Aim: The study aimed to describe the latest research on the nurse's care measures to avoid PIC- related complications. Method: The study is a literature review were the results based on quantitative and qualitative articles. Articles have been reviewed, analyzed and compiled. Results: The results indicate weaknesses in the nurse´s care of action relating to hygiene, choice of needle size, PIC indwelling time and dokumention of PIC. If the nurse's adherences to guidelines are followed to a greater extent than what occurs, significantly reduces the risk of complications. Places such bends of the arms and lower extremities should be avoided for insertion because increased risk of complications. Conclusion: The results clearly show that it is not just only enough research in the field of PIC to prevent complications arising. It also requires that the nurse's adherence to the guidelines significantly improve because the research should have impact.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '