Sjuksköterskors upplevelse av att möta personer som blivit utsatta för våld i nära relation
: En litteraturöversikt

  • Hilda Nilsson
  • Erica Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation är i dagens samhälle ett bekymmer både nationellt och globalt. Våld i nära relation kan visa sig på olika sätt och förekomma i flera former. De våldsutsatta kan påverkas både på kort och lång sikt och få såväl fysiska, psykiska som sociala påföljder. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta personer som blivit utsatta för våld i nära relation. Metod: Litteraturöversikten hade en kvalitativ design och baserade på 9 originalvetenskapliga artiklar från tre databaser, Cinahl Complete, PubMED och PsycINFO. Textanalysen genomfördes enligt en femstegsmodell av Friberg (2022). Resultat: Utifrån resultatet uppkom två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Huvudkategori ett var Känslor i mötet som beskriver de känslor som sjuksköterskor upplevde i mötet med personer som utsatts för våld i nära relation. Denna huvudkategori formade tre underkategorier: Rädslor och osäkerhet, Utmaningar med att skapa trygghet och Förtroendefulla relationer. Den andra huvudkategorin var Arbetsmiljön som beskriver sjuksköterskors upplevelse av hur deras arbetsmiljö inverkar på mötet. Upplevelserna av detta genererade i tre underkategorier: Hög arbetsbelastning, Skyldigheter och stöd samt Utbildning och riktlinjer. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån följande trovärdighetsbegrepp; Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuterades fynden Rädsla och osäkerhet samt Utbildning och riktlinjer. Dessa två fynd diskuterades i relation till McCormack och McCances omvårdnadsteori samt ur ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Agnes Olander (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • Upplevelse
  • Våld i nära relation
  • Möte
  • Omvårdnad

Citera det här

'