Sjuksköterskors upplevelse av att medverka vid hjärt- och lungräddning
: En allmän litteraturstudie

  • Hilda Biel
  • Sofie Klügel

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: En sjuksköterska är omvårdnadsansvarig över en patient och är ofta först på plats vid hjärtstopp på sjukhus. Sjuksköterskans främsta uppgift är att omedelbart påbörja hjärt-och lungräddning. Tidigare forskning har visat att andra vårdprofessioner känner sig nervösa inför att medverka vid hjärt-och lungräddning och otrygga i att utföra de kliniska åtgärderna. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att medverka vid hjärt- och lungräddning på sjukhus Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes i två databaser för omvårdnad. Artiklarna granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen följde Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: Studien visa att sjuksköterskor upplevde medverkan vid hjärt-och lungräddning olika. Upplevelsen av att medverka kunde vara traumatiskt och stressfull men det kunde även vara en upplevelse som gav ökat självförtroende och hjälpte sjuksköterskorna att växa i sina professioner. Resultatet resulterade i fyra kategorier: Upplevelsen av att behöva göra etiska ställningstaganden, upplevelsen av familjens närvaro, upplevelsen av att påverkas känslomässigt och upplevelsen av teamarbetets betydelse. Diskussion: Resultatdiskussionen diskuterades utifrån fyra centrala fynd; patientens ålder och tillstånd har betydelse, känslan av ökat ansvar, upplevelsen av stress och upplevelsen av god sammanhållning. Dessa fynd diskuteras utifrån Karasek och Theorells (1990) modell ‘’krav- kontroll- och stödmodellen’'. Slutsatsen är att upplevelsen av att medverka vid hjärt-och lungräddning kan vara traumatisk och stressfull men det kan även ge ett ökat självförtroende och hjälper sjuksköterskor att växa i sina professioner.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareErik Piculell (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelse
  • hjärt- lungräddning
  • HLR
  • sjukhus

Citera det här

'