Sjuksköterskors upplevelse av hur deras arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten
: En litteraturstudie

  • Hanna Bui
  • Mona El-Hinidy Overland Hegelund

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I denna litteraturstudie har det undersökts hur sjuksköterskor upplever att deras arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Patienter har rätt till sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och i denna studie påvisas hur sjuksköterskornas arbetsmiljö påverkar utfallet av omvårdnadsarbetet och därför även patientsäkerheten. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av hur deras arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar hämtade från Pubmed och Cinahl Complete. Artiklarna granskades i enlighet med HKR:s granskningsmall. Analysen av artiklarna utgick från Fribergs analysmodell (2017) i fem steg. Resultat: Det framkom tydliga upplevelser kring Osäkra arbetsförhållanden och En belastad organisation. Konkreta upplevelser samlades i subkategorier som En känsla av tidsbrist och hög arbetsbelastning, Kommunikation skapar både möjligheter och hinder, Den fysiska- och psykosociala hälsan påverkas, Rädsla i förbindelse med avvikelser, Bristande kunskap och kompetensutveckling, En känsla av otillräckligt ledarskap. Diskussion: Utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp granskades kvaliteten av artiklarna där styrkor och svagheter lyftes fram. Efterföljande diskuterades tre huvudfynd; Bemanning, tidsbrist och arbetsbelastning, Avvikelser och dess konsekvenser och Organisation och ledarskap. Dessa huvudfynd diskuterades utifrån McCormack & McCance (2016) personcentrerade modell samt utifrån FN´s globala mål.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Forsén (Handledare) & Janet Mattsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelse
  • arbetsmiljö
  • patientsäkerhet

Citera det här

'