Sjuksköterskors upplevelse av stressens påverkan i mötet med patienter
: en litteraturstudie

 • Marcus Hägneryd
 • Hanna Engdahl

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund:I rollen som sjuksköterska ingår att arbeta utefter fyra grundläggande ansvarsområden samt den etiska koden för sjuksköterskor som ingår i professionen. Vilket innebär att sjuksköterskor måste möta patienter där de är genom att ta sig tid att skapa goda relationer. Förutsättningarna att skapa goda relationer med patienter kan äventyras av hög arbetsbelastning och upplevelse av stress. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur stress påverkar mötet mellan sjuksköterska och patient. Metod: Litteraturstudiens resultat var baserat på 13 vetenskapliga artiklar kring ämnet. Datainsamling har skett genom databaserna Cinahl Complete och PubMed. Resultat: Resultatet visade att upplevelsen av stress i mötet mellan sjuksköterska och patient påverkar mötet i flesta fall negativt, dock kunde rätt copingstrategi reducera stressupplevelsen. Diskussion: Sjuksköterskor som upplever arbetsrelaterad stress i patientmötet riskerar patientsäkerheten genom objektifiering av patienten. Etisk stress uppstår då sjuksköterskor upplever att de inte uppfyller förväntningarna av professionen, vilket är en av orsakerna till att de lämnar yrket.

Tilldelningsdatum2020-feb.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • litteraturstudie
 • stress
 • etisk stress
 • arbetsbelastning
 • copingstrategier
 • sjuksköterskors upplevelse
 • patientmöte
 • patientsäkerhet
 • personcentrerad omvårdnad

Citera det här

'