Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress
: En intervjustudie

 • Holmström Kosak Camilla

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: Stress är vanligt förekommande inom vården. Hur vi upplever och hanterar en stressig situation kan skilja sig från individ till individ. En del kan se stressen som en utmaning, andra ser stressen som ett hot. Genom att ha en känsla av kontroll och känna meningsfullhet över sitt arbete, kan det leda till en minskning av den upplevda arbetsrelaterade stressen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress. Metod: Metoden som användes var av kvalitativ karaktär. Valet av metod gjordes på grund av att studiens syfte var att undersöka sjuksköterskornas individuella upplevelser av den arbetsrelaterade stressen. Resultatet: Resultatet visade att en viktig del till att hantera stressen på arbetsplatsen var att ha en förstående chef och förstående kollegor som de kunde prata med och få konstruktiv kritik av. Många av sjuksköterskorna upplevde stress på grund av överbeläggningar, samt saknaden av kontroll. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga när de inte hann med alla patienterna. De saknade även tillfällen för återhämtning. Slutsatsen: Trots sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress så trivdes alla på sin arbetsplats på grund av bra gemenskap med arbetskamraterna. Sjuksköterskorna upplevde att kollegorna fanns där som stöd när det behövdes. Många tyckte att chefen var ett bra stöd och ställde upp när det behövdes. Även kontakten med patienterna var en viktig del till trivsel. Sjuksköterskorna hade själva börjat att skapa en förändring för att minska på den arbetsrelaterade stressen och öka återhämtningen. En annan anledning till varför en del sjuksköterskor kunde hantera stressen kunde eventuellt bero på att de hade en högre KASAM (känsla av sammanhang).

  Tilldelningsdatum2016-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLiselotte Jakobsson (Handledare) & Oscar Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • arbetsrelaterad stress
  • stresshantering
  • kasam
  • krav-kontroll-stöd modellen
  • upplevelser
  • förändring

  Citera det här

  '