Sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar inom vården
: En allmän litteraturstudie

 • Claudine Musekura
 • Anna Wemlert

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stora flyktingströmmar rör sig runt om i världen och är i behov av vård. För att kunna möta flyktingarna behöver sjuksköterskor utöver de generella riktlinjer som beskrivs ha kulturell kompetens, ihop med kunskap om trauma och en vilja att hjälpa personcentrerat. Upplevelsen av mötet ur sjuksköterskors perspektiv kommer att ligga till grund för resultatdelen i studien. ICN:s kod ledsagar världens sjuksköterskor till ett förenat synsätt oavsett hur nationella lagar och förordningar ser ut. Det står för de mänskliga rättigheterna och ger en grund för ett etiskt förhållningssätt. Syftet: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar. Metoden: En allmän litteraturstudie som är baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databaser CINAHL Complete och PubMed har använts för att söka fram artiklar. Fribergs (2022) femstegsmodell har använts för analys. Resultatet: De femton artiklar resulterade i tre kategorier: ”Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse vid mötet med flyktingar”, ”Sjuksköterskors upplevelser av att regelverk och vårdsystem försvårar vid mötet med flyktingar” och ”Kulturella skillnader och avsaknad av kulturell kompetens blev en utmaning för sjuksköterskor i mötet med flyktingar”. Diskussion: För metoddiskussion användes Shentons (2004) trovärdighets begreppen som är: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen lyfte fram tre fynd gällande personcentrerat möte, sjuksköterskors kompetens och uppdrag och kulturell kompetens. Diskussionen visar att ett större engagemang och mer fokus på kulturell kompetens behövs redan under sjuksköterskeutbildningen. Slutsats: Utbildning är en viktig faktor för att öka medvetenhet hos sjuksköterskor och bryta fördomar mot flyktingar i vården. Antalet tolkar behöver bli fler, ihop med personcentrerad vård.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)
 • Internationell migration och etniska relationer (50904)

Nyckelord

 • flyktingar
 • möte
 • sjuksköterskor
 • upplevelser
 • vård

Citera det här

'