Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor i öppenvården som utsatts för våld i nära relation
: En allmän litteraturöversikt

  • Debora Sikström
  • Charlotte Åberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation är ett samhällsproblem som påverkar den drabbade kvinnan fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka våld samt hjälpa kvinnan att komma ur sin ohälsosamma relation. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor i öppenvården som blivit utsatta för våld i nära relation. Metod: En allmän litteraturöversikt som inkluderar elva kvalitativa studier. Data analyserades med hjälp av Fribergs (2022) textanalys. Resultat: Fyra kategorier presenteras. Att sakna kunskap och stöd, Brist på tid och adekvat vårdmiljö, Att känna frustration av att inte nå fram samt Att behöva hantera egna starka känslor. I kategorin Att sakna kunskap och stöd framkom de brister sjuksköterskor upplevde för att kunna möta de våldsutsatta kvinnorna på rätt sätt. I kategorin Brist på tid och adekvat vårdmiljö framkom det hur sjuksköterskor upplevde att tidsbrist försvårar mötet med våldsutsatta kvinnor. I kategorin Att känna frustration av att inte nå fram framkom det hur sjuksköterskor upplevde att deras hjälp inte nådde fram till kvinnorna trots att de gjorde allt de kunde. Och slutligen i kategorin samt Att behöva hantera egna starka känslor framkom de utmanande känslor som sjuksköterskor upplevde i sina möten med våldsutsatta kvinnor. Slutsatser: Sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor hindras av kunskapsbrist, avsaknad av stöd, tidsbrist, känslor av att inte nå fram till kvinnan, samt de utmaningar det innebär känslomässigt för sjuksköterskorna själva. För att främja mötet med våldsutsatta kvinnor behöver sjuksköterskor tid, kunskap och stöd på sin arbetsplats.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • våldsutsatta kvinnor
  • upplevelse
  • möte
  • litteraturstudie

Citera det här

'