Sjuksköterskors upplevelser av att möta personer med psykiska sjukdomar inom den somatiska vården
: en litteraturstudie

  • Jennifer Forslund
  • Stina Mandelholm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Personer med psykiska sjukdomar drabbas i hög grad av samsjuklighet och kan behöva inneliggande somatisk vård. Sjuksköterskor möter människor dagligen i sitt arbete där bemötandet har stor påverkan för hur mötet och relationen med patienten utvecklas. McCormack och McCance omvårdnadsteori skapar ett ramverk med olika dimensioner vilket möjliggör att mötet med patienten utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Att belysa sjuksköterskor upplevelser av att möta personer med psykiska sjukdomar inom den somatiska vården. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskning. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsychInfo. Vid artikelgranskning användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med fyra steg enligt Friberg (2022a). Resultat: Sjuksköterskors upplevelser varierade beroende av tidigare erfarenheter samt inställning till mötet. Resultatet presenterar tre huvudkategorier och fyra subkategorier. Sjuksköterskor upplevde att mötet med personer med psykiska sjukdomar till övervägande del orsakade negativa känslor såsom rädsla och frustration. Diskussion: Litteraturstudien metoddiskussion diskuterades utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen lyfter att sjuksköterskor tar avstånd i mötet med personer med psykiska sjukdomar till följd av rädsla, bristande kunskap samt avsaknad av strategier. Genom sjuksköterskans attityder och värderingar finns det risk att stigmatiseringen mot personer med psykiska sjukdomar fortsätter i samhället. Med kunskap och utbildning ökar chanserna till att sjuksköterskor upplever sig vara förberedda och tillfredsställda i mötet med patienten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jönsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • möta
  • psykiska sjukdomar
  • sjuksköterskor
  • somatisk vård
  • upplevelser

Citera det här

'