Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor
: En litteraturstudie

 • Sandrella Khoury
 • Wilma Molin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem, där sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Våldet kan te sig fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt. Skador till följd av våldet gör att kvinnor ofta uppsöker vård, där sjuksköterskan har en möjlighet att identifiera våldsutsattheten. Däremot finns en del barriärer som kan försvåra upptäckten av våld i nära relation. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor krävs mer kunskap om ämnet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats som utgått från åtta kvalitativa artiklar. Granskningen utgick från HKR:s granskningsmall och analysen gjordes utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Upplevelsen av mötet med våldsutsatta kvinnor grundade sig i tre teman; Betydelsen av kunskap, Att hantera sina känslor och Barriärer i mötet. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån de fyra trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen diskuterades utifrån resultatets centrala fynd; Betydelsen av kunskap och Barriärer i mötet. Diskussionen utgick även från McCormack & McCance’s omvårdnadsteori, samt ett etiskt- och samhällsperspektiv. Genom att belysa sjuksköterskans upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor kan det öka kunskapen om ämnet, samt uppmärksamma ny kunskap som behövs för att utveckla och förbättra omvårdnaden.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Upplevelser
 • Sjuksköterska
 • Våld i nära relation
 • Möte
 • Personcentrerad omvårdnad
 • Litteraturstudie

Citera det här

'