Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor
: En allmän litteraturöversikt

  • Mirlinda Muca
  • Dorita Zuta

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kvinnor utsatta för våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem som försvårar möjligheten att uppnå ett jämställt samhälle. Våld kan yttra sig på olika sätt såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt, vilket påverkar den utsatta kvinnans hälsa. Sjuksköterskans roll är av stor vikt i att kunna upptäcka, bemöta och hantera våldsutsatta kvinnor. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation. Metod: En allmän litteraturöversikt där åtta kvalitativa artiklar inkluderades. Resultat: Genom analysen framkom två huvudkategorier. Den första kategorin Upplevelser av maktlöshet inkluderar tre subkategorier Att inte känna sig tillräcklig, Att känna sig oerfaren samt Stöd ger förutsättningar för trygghet, vilka handlar om sjuksköterskors upplevelser av stress, osäkerhet och trygghet. Den andra kategorin Känslornas betydelse inkluderar tre subkategorier Oro och frustration, Tacksamhet och lättnad samt Att skapa goda relationer, vilka handlar om sjuksköterskors upplevelser inför, under och efter mötet med våldsutsatta kvinnor. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuterades två centrala fynd kopplade till resultatet Sjuksköterskor känner sig oförberedda samt Faktorer som försvårar ett personcentrerat möte. Fynden diskuterades utifrån McCormack och McCances modell (2010) för personcentrerad vård, legitimerade sjuksköterskors kompetensbeskrivning och betydelsen ur ett samhällsperspektiv kopplat till fynden. Brist på kunskap, osäkerhet i sin roll och svårigheter att skapa relationer var bidragande faktorer, vilket försvårade arbetet i att möta våldsutsatta kvinnor i nära relation.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Våld i nära relation
  • kvinnor
  • sjuksköterskor
  • möte
  • upplevelse

Citera det här

'