Sjuksköterskors upplevelser av att möta vuxna personer med psykisk ohälsa på vårdcentralen
: En litteraturstudie

  • Maja Ståhl
  • Veronika Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Var tredje patient som kommer in på en vårdcentral i Sverige lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem och ligger bakom 40 % av alla sjukskrivningar i Sverige. Sjuksköterskor på vårdcentralen är oftast den första patienten kommer i kontakt med och har därmed ett ansvar i mötet genom hälsofrämjande arbete, stöd och att göra patienten delaktig i sin vård. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta vuxna personer med psykisk ohälsa på vårdcentralen. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. En systematisk artikelsökning är gjord i databaser med fokus på omvårdnad. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna personer med psykisk ohälsa resulterade i två huvudkategorier: Utmaningar i upptäckten av psykisk ohälsa & Områden som påverkar sjuksköterskor i mötet, med vardera tre subkategorier. Diskussion: Litteraturstudiens styrkor och svagheter diskuteras i metoddiskussionen utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen lyfts tre centrala fynd från litteraturstudiens resultat som diskuteras utifrån Buchanan-Barker & Barkers tidvattenmodell (2008). Ett av fynden kopplas till dygdetik. Slutsats: Litteraturstudien visar sjuksköterskors upplevelse av mötet med vuxna med psykisk ohälsa där resultatet visade på en del negativa sidor av mötet. Detta påverkade upplevelsen med en önskan om mer tid till patienten eftersom det lägger grunden till de bästa förutsättningarna.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • vuxna
  • psykisk ohälsa
  • vårdcentral

Citera det här

'