Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården
: En litteraturöversikt

 • Clara Lund
 • Matilda Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: För att kunna tillgodose en fullgod omvårdnad för patienter som befinner sig i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskor är trygga i mötet med patienter och närstående samt har verktyg för att kunna hantera känslomässigt svåra situationer professionellt. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården. Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl och PubMed och granskning utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser delades in i två huvudkategorier; känslomässiga utmaningar och tillfredsställelse av att lindra lidande och åtta subkategorier; distansering till döden, känslor av ledsamhet och sorg, känslor av oro och rädsla, ett smärtsamt vårdande, känslor av osäkerhet, känna sig illa till mods, maktobalans samt meningsfullhet. Diskussion: Litteraturöversiktens kvalitet diskuteras utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Fem centrala fynd diskuteras; distansering av döden, känslor av ledsamhet och sorg, känslor av osäkerhet samt maktobalans.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • livets slutskede
 • palliativ vård
 • sjuksköterska
 • sjukhus
 • slutenvård
 • upplevelse
 • kvalitativ studie

Citera det här

'