Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid -19 inom slutenvården
: En litteraturstudie

  • Caroline Johansson
  • Gunilla Jendel

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: När Covid-19 började sprida sig i världen visste ingen hur stor utbredning viruset skulle få och hur stor påverkan pandemin skulle ha på sjuksköterskorna. Nu tre och ett halvt år (Våren 2022) senare vet vi att det är mer än 6 miljoner människor som dött i världen på grund av viruset. Covid-19 viruset är på många vis komplext och vissa insjukna i lättare förkylningssymtom medans andra i svåra luftvägsinfektioner som kunde innebära flera månader på sjukhus och intensivvård. När det blev känt hur smittsamt viruset var så ställdes vårdpersonalen inför en stor utmaning och behövde hitta utrustning som kunde skydda dom mot viruset och smittan. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid-19 inom slutenvården. Metod: En allmän litteraturstudie bestående av kvalitativa studier. Resultat: Analyserna skildrar hur sjuksköterskorna upplever vårdandet under en pågående pandemi. 409 sjuksköterskors upplevelser i 14 artiklar redovisas i resultatet. Huvudkategorierna är Sjuksköterskornas emotionella belastning, Att möta utmaningen, Förändringar i omvårdnaden, Ansvar och Professionell och personlig utveckling. Diskussion: Kvalitetsbegreppen som metoddiskussionen utgick från var. Tillförlitlighet, verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. Resultatdiskussionen utgick från McCormack och McCances modell för personcentrerad vård. Slutsats: Covid-19 pandemin har haft stor betydelse i sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med covid-19 inom slutenvården. Den forskning som idag finns kommer att vara till stor hjälp vid eventuella framtida utbrott. Sjuksköterskornas ansvarskänsla stärktes och de rädslor som fanns tidigt under utbrottet ebbade ut under vårdandets gång.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareDjuan Heidari (Handledare) & Janet Mattsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • Covid-19
  • Upplevelser
  • Slutenvård

Citera det här

'