Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa
: En allmän litteraturstudie

  • Iyad Alwan

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor möter i sitt arbete patienter med psykisk ohälsa, oavsett inom vilket område de arbetar. Sjuksköterskor som möter personer med psykisk ohälsa har en betydande roll i att utforma omvårdnaden så att den passar patientens behov. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Metod: Metoden som används är en litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Visar att sjuksköterskor upplever känslor som rädsla, osäkerhet, och oro när de vårdar patienter med psykisk ohälsa. Resultatet resulterade i tre kategorier; Bristande kunskap, rädsla för våld och aggressivt och ej ändamålsenlig miljö. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att deras otillräckliga kunskaper och arbetsmiljön påverkade deras upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom heldygnsvård. Sjuksköterskorna kände sig otrygga i vården och att deras kunskaper på området inte räckte till för att ge patienterna den vård de har rätt till.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • vårda
  • upplevelse
  • psykiska sjukdomar
  • heldygnsvård

Citera det här

'