Sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor
: En kvalitativ litteraturöversikt

  • Sara Dittlau
  • Johanna Ekdahl

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem världen över.
Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt och kvinnorna som blir utsatta får
mycket negativa konsekvenser. Många av dessa kvinnor söker vård någon gång
under deras livstid. Sjuksköterskor har därför en betydande roll då de i mötet med kvinnan kan upptäcka våldet och ge henne det stöd hon behöver. Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation. Metod: Metoden som användes var en allmän
litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Tio artiklar inkluderades i resultatet
och samtliga har granskats. Analysarbetet gjordes enligt Fribergs
analysstegsmodell, likheter och skillnader identifierades och kategorier skapades. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier: Känslorna tar över: Ilska, Rädsla och oro, Sympati, Skam. Känslorna utmanas: Osäkerhet, Otillräcklighet. Känslorna stannar kvar: Återkommande tankar, Att göra skillnad. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån fyra kvalitetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån två fynd: Rädsla för förövaren och osäkerhet. Fynden diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv, etiska teorier, personcentrerad omvårdnad samt hållbar utveckling. Sjuksköterskornas rädsla mot förövaren samt deras osäkerhet och brist på kunskap om hur de ska hantera kvinnornas situation kan leda till färre upptäckter och anmälningar och därmed att de våldsutsatta kvinnorna inte får den hjälp de behöver och att mäns våld mot kvinnor fortsätter i samma utsträckning.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Axelsson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • möte
  • sjuksköterska
  • upplevelser
  • våld i nära relation

Citera det här

'