Sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer inom somatisk sjukvård

 • Maria Broström
 • Anna Hortevall
 • Helen Sjunnesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Någon gång under sitt yrkesverksamma liv kommer sjuksköterskor att uppleva stress. Orsakerna varierar och omvårdnadsyrket kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt. När kunskaperna om stressfaktorerna samt hur de upplevs av sjuksköterskor i sin yrkesroll påvisats, kan åtgärder vidtas och arbetsförhållanden förbättras. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever olika stressfaktorer inom yrket. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats, där tio vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i åtta kategorier: Hög arbetsbelastning, Personalbrist, Moralisk stress, Brist på återkoppling och uppskattning, Brist på stöd, Bristande kommunikation och samarbete, dålig arbetsmiljö samt oregelbundna arbetstider. Diskussion: Enligt resultatet påverkar stressfaktorerna sjuksköterskorna och deras arbete negativt. Det var i slutändan vården av patienterna som blev lidande. Slutstats: Sjuksköterskorna har för lite inflytande i sitt arbete och får dålig uppskattning från arbetsgivare, vilket resulterar i negativa upplevelser av stress. Ledningen behöver lyssna mer på sjuksköterskor för att de ska bli mindre stressade och kvaliteten på omvårdnaden bibehållas.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '