Sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av patienter med covid-19
: En litteraturöversikt

 • Joakim Lundin
 • Mattias Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Covid-19-pandemin är den dödligaste pandemin under det senaste århundradet då över fem miljoner människor dött till följd av viruset världen över. För vissa yttrar sig symtomen vid covid-19 som en förkylning medan andra kan utveckla svårare luftvägssymtom och kan behöva högspecialiserad intensivvård. För att minska smittspridningen, samt för sin egen säkerhet, behöver vårdpersonal förhålla sig till ett antal försiktighetsåtgärder såsom utökad skyddsutrustning. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av covid-19-infekterade patienter inom slutenvård. Metod: En allmän litteraturstudie bestående av kvalitativa studier. Resultat: Analysen visade på flera olika aspekter som sjuksköterskor upplever påverkar omvårdnadsarbetet vid covid-19-smittade patienter. Tolv studier inkluderades bestående av 197 sjuksköterskors upplevelser. Resultatet gav huvudkategorierna Oro och ovisshet, Emotionella påfrestningar, Begränsningar för omvårdnaden och Kommunikation. Diskussion: Litteraturöversiktens metod diskuteras utifrån de fyra trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen utgår från två centrala fynd som handlar om upplevelsen av tidsbrist och ökad arbetsbörda samt om kommunikationens betydelse i vårdrelationen. De centrala fynden diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv, etiska aspekter samt McCormack och McCances modell för personcentrerad vård. Slutsats: Sjuksköterskor upplever att covid-19-pandemin haft en stor inverkan på omvårdnadsarbetet ur flera olika aspekter. Vidare forskning krävs inom området för att förbättra förutsättningarna för sjuksköterskor att bedriva en god omvårdnad under pågående och kommande smittoutbrott.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareDjuan Heidari (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Sjuksköterskor
 • Omvårdnad
 • Covid-19
 • Pandemi
 • Slutenvård
 • Personcentrerad omvårdnad
 • Upplevelse

Citera det här

'