Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress
: en litteraturstudie

 • Martina Persson
 • Nadja El Gharbawi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stress som pågår under en längre period utan tillräckligt med återhämtning vid till exempel arbete kan ge en negativ inverkan på individens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sjuksköterskans profession är omvårdnad som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. Inom slutenvård kan en kombination av personalbrist, hög arbetsbelastning och brist på vårdplatser medföra konsekvenser för patientsäkerheten och sjuksköterskans hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på elva vetenskapliga artiklar som har analyserats till två huvudteman. Datainsamlingen skedde i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman som är negativa konsekvenser av arbetsrelaterad stress och positiva konsekvenser av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna upplevde känslomässiga och kroppsliga konsekvenser samt påverkan på privatlivet. De upplevde positiva konsekvenser som gjorde att de arbetade mer kreativt och kunde hitta möjligheter att hantera stress. Diskussion: De tre huvudfynd i denna litteraturstudie är sjuksköterskornas kropp och själ, patientsäkerheten och professionen betydelse som diskuteras utifrån omvårdnadsteorin KASAM.

Tilldelningsdatum2020-juni-11
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • arbetsrelaterad stress
 • kvalitativ
 • litteraturstudie
 • patientsäkerhet
 • sjuksköterska
 • slutenvård

Citera det här

'