Skäl till att små och medelstora företag arbetar med hållbarhet
: en kvalitativ studie utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv

 • Andrea Jovanovic
 • Elina Stjernbecker

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka små och medelstora företags skäl till att arbeta med hållbarhet ochstudien utgår ifrån ett ekonomisk, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv. Som utgångspunkt har lagarangående hållbarhetsrapportering, frivilliga standarder och den teoretiska referensramen använts.Teorierna som används är intressentteorin, legitimitetsteorin, Carrolls (1991) CSR-pyramid samt Grimstad et al. (2020) Strukturmodell. För att undersöka studiens syfte används semistruktureradeintervjuer där fyra företag som arbetar med hållbarhet eller hållbarhetsrapporterar intervjuas. Sedanpresenteras den insamlade empirin för att därefter analyseras och diskuteras. I analysen jämfördesföretagens svar utifrån perspektiven med hjälp av teorierna. En slutsats som studien antyder är attföretagen visade på starkast ekonomiska skäl för att arbeta med hållbarhet. Vidare visar studien att etiskaskäl är det som har näst mest påverkan på små och medelstora företag. Slutligen tyder studien på attlegala och filantropiska skäl förekommer lika ofta men att företagen gör fler filantropiska handlingar vilketgör att det filantropiska perspektivet har större koppling till CSR enligt studiens resultat. Studiens förstabidrag är ett teoretiskt bidrag som bidrar till vidare teori och det kan hjälpa vägleda vid fortsatta studier.Vidare bidrar studien med ett empiriskt bidrag som ger nya djupare insikter till skäl som små ochmedelstora företag kan ha angående varför företagen väljer att arbeta med hållbarhet. Slutligen görstudien ett mindre praktiskt bidrag som antyder att små och medelstora företag inte känner press att blipåverkade av framtida lagkrav. 

Tilldelningsdatum2021-jul-08
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • csr
 • smf
 • hållbarhetsarbete
 • carrolls csr-pyramid
 • intrinsic
 • extrinsic

Citera det här

'