Skåne - en stark dryckesregion?

 • Maya Dilek
 • Anna-Karin Nordin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här studien var att undersöka konsumenters och producenters syn på dryckens roll för Skåne och hur man med hjälp av drycken kan skapa en stark kulinarisk region. Det blir allt vanligare att koppla samman mat och turism, där mat och dryck sätts i fokus för att locka besökare. Intresset för mat och dryck är hetare än någonsin och en tydlig trend i samhället. Studien genomfördes med både kvalitativa och kvantitativa metoder, datainsamlingen bestod av en enkät och semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna var ej medvetna om de dryckessatsningar som sker i regionen men de flesta uttryckte att skånska produkter medförde ett mervärde, vilket informanterna förstärkte i de semi-strukturerade intervjuerna. Informanterna uttryckte även vikten av samarbete och gemenskap, problematiken med att nå ut och bli sedd på marknaden samt att se drycken som mer än bara en törstsläckare. Det finns många fördelar i att arbeta med att stärka banden mellan dryck och region, då både produkterna och regionen kan lyfta varandra.

  Tilldelningsdatum2014-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare), Björn Ylipää (Handledare) & Karin Höijer (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

  Nyckelord

  • kulinarisk region
  • kulinarisk turism
  • terroir
  • drycker
  • skåne

  Citera det här

  '