Skånsk Livskraft – vård och hälsa
: är implementeringen avslutad. Del 2: En intervjustudie

 • Ingela Lochheim

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Region Skåne är en politisk organisation med komplexa verksamheter. Ledar-skap innebär i sig i dag att arbeta med förändring. Ideliga förändringar inom sjukvården skapar bilden av ledare och medarbetare som autonoma kameleont-människor, i ständig anpassning ute i den kliniska vardagen. Min intervjustudie våren 2004, utgörs av nio personer, tjänstemän och mellanchefer i sjukvården. Studien är en genomgång av sjukvårdsdokument 2004, och redovisning av inriktningen i skånsk sjukvård. Jag har också deltagit vid forskningsseminarier 2005. Det slutgiltiga politiska beslutet om Skånsk Livskraft kom i juni 2004. Mina slutsatser av intervjuerna relaterar jag till val av tidpunkt för studien. Handlingsbeteendet i organisationen tolkar jag som ganska traditionsbundna. För att implementeringen av en ny skånsk sjukvård ska kunna initieras, bedöm-er jag att nya kulturella beteendemönster är nödvändiga i sjukvården, för att möta förändringsinitiativ i den kliniska vardagen. Hur en organisations organi-sering fungerar, handlar till stor del om förmågan och utrymmet till en kontinu-erlig anpassning till arbetsuppgifter och rådande dynamik i verksamheten. I denna förmåga till organisering skapas ett lärande som utgör den handlingsbe-redskap som används i förändrings- och förbättringsprocesser. Det bildar i sin tur den struktur som kommer att ligga till grund för vilka metoder man väljer, för att kunna möta förväntningar som omvärlden har på sjukvården. I denna organisering bildas en upplevd stabilitet av trygghet, som utgörs av sociala rela-tioner och skeenden utifrån människors handlingar och konsekvenser av dessa, och som skapar förutsättningar för förändring och en implementering av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Begrepp som positionsmakt och aktörsberedskap i linjeorganisationen, kan utvecklas vidare utifrån studiens utfall.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '