Skönlitteratur i undervisningen - en intervjustudie om hur skönlitteratur används som läromedel

 • Madeleine Ivarsson
 • Lisa Strand

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att se hur lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen, vad de anser arbetet ger eleverna samt om det finns några hinder med det skönlitterära arbetet. I vår forskningsbakgrund tar vi upp olika forskares syn på hur skönlitteratur påverkar barns kunskapsutveckling, för- och nackdelar med det skönlitterära arbetet samt vad kursplanerna säger. Det skönlitterära arbetet knyts samman med Vygotskijs och Langers teorier om lärande. För att uppnå syftet genomfördes intervjuer med nio mellanstadielärare på skolor i södra Sverige.

  Samtliga lärare i vår undersökning använde sig av någon form av skönlitteratur i undervisningen och flertalet tycker att det skönlitterära arbetet är viktigt eftersom det ger eleverna en djupare förståelse. Det mest framträdande arbetssättet var tematiskt arbete samt att lärarna använde sig av skönlitteraturen som en del i arbetet med läs- och ord förståelse. Det största hindret var genomgående bristen på tid och material att arbeta med. Hur väl undersökningen speglar verkligheten är svårt att säga eftersom den var relativt liten samt att lärarna själva fick visa sitt intresse för att deltaga.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '