Skönlitteraturens funktioner i svenskundervisningen

  • Hanna Jönsson
  • Nikita Spirkoska

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete handlar om skönlitteraturens funktion i svenskämnet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka didaktiska utgångspunkter svensklärare på högstadiet använder i arbetet med skönlitteratur i sin svenskundervisning. Den har sin utgångspunkt i tre frågeställningar som hanterar tre olika aspekter av undervisningen kring skönlitteratur, hur lärarna väljer vilka litterära verk de ska läsa med sina klasser, hur de arbetar med skönlitteratur, samt vilka utmaningar och möjligheter det finns i samband med arbetet med skönlitteratur i högstadiet. Intervjuer med fem lärare på olika skolor i södra Skåne har genomförts och därigenom har ett resultat sammanställts med hjälp av frågeställningar. Resultatet visar att varje lärare är unik i sina val och sitt sätt att se på och arbeta med skönlitteratur, dock finns det många likheter. Arbetet med skönlitteratur handlar i stort om ett upprepat mönster av läsning och besvarande av frågor kring boken. Vad gäller urval syns det att utbudet av litteratur på de olika skolorna styr, och biblioteket är något som återkommande talas om som en viktig resurs för lärare och elever. Avslutningsvis framkommer det många utmaningar med arbetet kring skönlitteratur, där det aktuella läsmotståndet tar ledningen. Trots detta ser lärarna många möjligheter, bland annat ett större arbetsområde där skönlitteraturen kan vara en väg in i samtal om större världsliga ämnen, där får värdegrunden och det demokratiska arbetet en stor möjlighet att lysa genom skönlitteraturen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare), Anna Smedberg Bondesson (Bedömande lärare) & Victoria Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • skönlitteratur
  • läsförståelse
  • undervisning
  • svenskämnet
  • högstadiet

Citera det här

'