Skönlitteraturens roll i svenskundervisningen ur ett förändringsperspektiv
: En fenomenografisk studie

 • Anton Lindskog
 • Otto Eriksson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den svenska skolan befinner sig i en läskris. Elevers läsning av skönlitteratur har sett en avsevärd minskning jämfört med för 15 år sedan, vilket PISA och PIRLS visar. Ämnet diskuteras och debatteras ständigt i skola och media. Studien utgår från detta problem. Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar om skönlitteraturens roll i svenskundervisningen i årskurs 4—6, ur ett förändringsperspektiv. Utifrån en fenomenografisk forskningsansats har tre lärare intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Utfallsrummet i den fenomenografiska forskningsansatsen synliggjorde tre huvudkategorier: läslust i arbetet med skönlitteratur, förändring av arbetet med skönlitteratur de senaste 15 åren samt syftet med skönlitteratur i svenskämnet. Resultatet av empirin analyserades med grund i Rita Felskis teori om affektiva aspekter av läsning. Studien visar att elevers motivation för skönlitterär läsning har minskat och att lärare har blivit tvungna att kompensera för detta i sin undervisning. Elevers minskade läsvanor har bidragit till att deras läsförmåga blivit sämre. Idag arbetar lärare mer med fokus på läslust och läsupplevelser. Det primära syftet med att lärarna använder skönlitteratur i svenskundervisningen är att elever ska få läsupplevelser. Skönlitteraturen fyller många syften vilka måste balanseras noggrant för att elever både ska få estetiska upplevelser och färdigheter.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTyra Nilsson (Handledare), Jan Andersson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • skönlitteratur
 • svenskämnet
 • fenomenografi
 • läslust
 • årskurs 4-6
 • läsvanor

Citera det här

'